Suport

El teu nom (obligatori)

El teus cognoms (obligatori)

El teu email (obligatori)

Conditions de suport remot He llegit i accepto les condicions.


Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, al tratamiento de sus datos con las finalidades descritas en la Política de Privacidad. Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

Condicions suport remot

Condicions Suport Remot

1.- Regulació:
El servei de Suport Remot es regirà per les Per Generals de Contractació i les presents Per Particulars, així com per les característiques, modalitats i funcionalitats contractades pel CLIENT durant la realització de la seva comanda.
2. Duració i preus:
El Servei de Suport Remot tindrà la duració, preus i forma de pagament indicats en la opció escollida pel CLIENT durant el procés de contractació. El servei es renovarà per períodes iguals al contractat inicialment, excepte preavís en contra amb una antelació de quinze dies a la data de finalització dels serveis contractats o de qualsevol de les seves pròrrogues.
3.- Característiques del Servei:
El Servei de Suport Remot presenta les següents característiques
Posar a disposició del CLIENT el software per la gestió de la connexió remota.
Connexió remota a l’equip del CLIENT, prèvia petició del mateix, pel diagnòstic i en seu cas resolució de incidències tècnica el equip del CLIENT.
4.- Obligacions i Responsabilitats del CLIENT:
• Abonar en el termini els preus estipulats per aquest servei.
• Aplicar el servei únicament als equips i terminals protegits pel servei.
• No subcontractar ni cedir la utilització d’aquest servei.
5.- Gestió del Servei:
Aquest servei es presta en el horari laboral de Iniciat.
Aquest servei es constitueix com una obligació de mitjans, no de resultat. INICIAT no garanteix la resolució de les incidències tècniques que pateixin els equips del CLIENT adherides a aquest servei. INICIAT únicament es fa responsable de posar tots els mitjans a seu abast pel correcte diagnòstic i en la mesura de seus possibilitats, la reparació de les incidències patides pel equip del CLIENT.
INICIAT no es responsable de les pèrdues de informació, continguts o aplicacions, que puguin produir-se com conseqüència de les operacions de Suport realitzades. El CLIENT es el responsable de disposar de les copies de seguretat necessàries per evitar aquestes pèrdues, amb caràcter previ a la sol·licitud de la connexió.
6.- Política de privadesa:
Iniciat es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforma a la legislació vigent. A aquests efectes Iniciat adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. servei es presta en el horari laboral de Iniciat.
Iniciat no utilitzarà en benefici propi o de tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o una reproducció parcial o total de la mateixa per qualsevol mitjà.